Noteikumi un privātuma politika

Lietošanas noteikumi

Izmantojot interneta veikala Idille pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot šos lietotāja pakalpojumu sniegšanas noteikumus („Lietošanas noteikumi“).

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Pārdevējs veic Preču pārdošanu Interneta veikalā https://idille.lv/

1.2. Pasūtot preces Interneta veikalā, Lietotājs piekrīt zemāk izklāstītajiem Preču pārdošanas noteikumiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt šim Lietošanas līgumam, viņam jāpārtrauc servisa izmantošana un jāpamet vietne https://idille.lv/

1.3. Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas šajā Līgumā un Pircējs apņemas regulāri sekot izmaiņām Vietnē https://idille.lv/

1.4. Publiskā oferta atzīstama par Vietnes Lietotāja/Pircēja akceptētu no brīža, kad Pircējs noformē Pasūtījumu Vietnē. Mazumtirdzniecības pirkšanas-pārdošanas Līgums uzskatāms par noslēgtu no preces apmaksas brīža. Paziņojot Pārdevējam savu e-pastu un telefona numuru, Vietnes Apmeklētājs/Lietotājs/Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs, kā arī viņa piesaistītās trešās personas izmanto minētos sakaru līdzekļus, lai izpildītu saistības attiecībā pret Vietnes Apmeklētāju/Lietotāju/Pircēju.

1.5. Veicot Pasūtījumu, Lietotājs/Pircējs piekrīt tam, ka Pārdevējs var uzdot Līguma izpildi trešajai personai, turklāt nesot atbildību par tā izpildi.

2. Līguma priekšmets

Pārdevējs apņemas nodot Pircēja īpašumā Preci, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt Preci uz šī Līguma noteikumiem.

3. Prece un pirkuma veikšanas kārtība

3.1. Preci pavadošās fotogrāfijas ir vienkāršas tās ilustrācijas un var atšķirties no Preces faktiskā un ārējā izskata. Preci pavadošais apraksts/parametri nepretendē uz izsmeļošu informāciju un var saturēt drukas kļūdas. Informācijas precizēšanai par Preci, Pircējam jāvēršas pie Pārdevēja. Vietnē sniegtās informācijas atjaunošana var notikt katru dienu.

3.2. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītā Prece nav Pārdevēja noliktavā, pēdējam ir tiesības izslēgt minēto Preci no Pasūtījuma (t.i. anulēt Pircēja Pasūtījumu pilnībā vai daļēji) vai nomainīt to uz analogas cenas Preci.

3.3. Iepriekš apmaksātā Pasūtījuma anulēšanas gadījumā, anulētās Preces vērtību Pārdevējs atgriež Pircējam veidā, kādā Prece tikusi apmaksāta.

3.4. 2 stundu laikā pēc Pasūtījuma ienākšanas, Pārdevējs apstiprina Pasūtījuma saņemšanu nosūtot apstiprinājumu uz Pircēja elektronisko pastu.

3.5. Pircējs ir atbildīgs par Pasūtījuma formas visu punktu pareizu aizpildīšanu. Kļūdu gadījumā vai nepilnīgu ziņu sniegšanas gadījumā ailēs “Vārds Uzvārds”, “Piegādes adrese”, “Tālrunis sakariem” un “Piegādes laiks”, Interneta veikalam nav nekādas atbildības par Pasūtījuma izpildi.

3.7. Vietnē minēto Preces cenu Pārdevējs var izmainīt vienpusējā kārtībā pirms veikala darbinieki apstiprinājuši Pasūtījumu. Pie Pasūtījuma cenas izmaiņām Pārdevējam obligāti par to jāpaziņo Pircējam ar elektroniskā pasta, telefona zvana, SMS-paziņojuma u.c. palīdzību. Šajā gadījumā Pircējam ir tiesības atteikties no Preču iegādes pilnībā vai daļēji. Gadījumā, ja no Pircēja netiek saņemta piekrišana Pieteikuma apmaksai par jauno cenu, Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu.

4. Pasūtījuma piegāde

4.1. Pircējs pasūta Pārdevējam Preci iepriekš saskaņojot pasūtāmās Preces asortimentu un daudzumu, piegādes datumu, faktisko Preces nodošanas adresi.

4.2. Visai Precei jābūt pienācīgā kvalitātē. Ja Pircējs var argumentēti pierādīt, ka Prece lietošanai nederīga (turklāt uzrādot pašu Preci vai tās fotogrāfiju piegādes dienā), Pārdevējs apmaina Preci trīs dienu laikā (ieskaitot piegādes dienu), tādā pašā daudzumā un asortimentā, vai, ja nav dotās Preces, citā sortimentā, kas atbilst pēc piegādes vērtībai, vai atgriež konkrētās preces summu.

4.3. Preces piegāde tiek veikta ar Pārdevēja spēkiem un līdzekļiem ar jebkuru transporta veidu.

4.4. Preces tiek piegādātas Pārdevēja noteiktajā teritorijā un ņemot vērā noteiktās piegādes maksas.

4.5. Paūtījumi tiek pieņemti līdz plkst.19:00 un tiek piegādāti nākamajā darba dienā, ja nav izvēlēts konkrēts piegādes datums. Pasūtījumi, kas veikti pēc plkst.19:00, tiks piegādāti aiznākamajā dienā.

4.6. Pretenzijas Pircējs var izvirīzt tikai pieņemot pasūtījumu. Ja pretenziju nav un Pircējs ir pieņēmis Preci no kurjera, tas ir apstiprinājums, ka Pircējam nav pretenziju Pasūtījuma komplektācijai, Preces daudzumam un ārējam izskatam.

4.7. Kurjers nav pilnvarots sniegt Pircējam jebkādas konsultācijas, padomus, rekomendācijas vai veikt citas darbības, kuras nav iepriekš atrunātas. Pārdevējs nenes nekādu atbildību, ja šādas darbības, padomi vai rekomendācijas izraisa kaut kādas negatīvas sekas vai zaudējumus.

4.8. Īpašuma tiesības uz Preci, kā arī nejaušas sabojāšanas, vai nejauša bojājuma risks attiecībā uz Preci pāriet no Pārdevēja uz Pircēju no Preces nodošanas brīža, ko apliecina atzīme kurjerdienesta sistēmā.

5. Preces apmaksa

5.1. Preces cena tiek norādīta Vietnē. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītās Preces cena norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju, lai apstiprinātu Pasūtījumu par izlaboto cenu vai anulētu Pasūtījumu. Ja nav iespējams sazināties ar Pircēju, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums ticis apmaksāts, Pārdevējs atgriež Pircējam par Pasūtījumu apmaksāto summu tādā pašā veidā, kādā tas ticis apmaksāts.

5.2. Pārdevējs var izmainīt Preces cenu Vietnē vienpusējā kārtībā. Turklāt Pircēja pasūtītās Preces cena, bez Pircēja piekrišanas, nedrīkst tikt izmainīta.

5.3. Pārdevējam ir tiesības sniegt atlaides Precēm un noteikt bonusu programmu. Atlaižu, bonusu veidi un to aprēķināšanas kārtība norādīta Vietnē un tos Pārdevējs var izmainīt vienpusējā kārtībā.

6. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš. Atteikuma tiesības un preču atgriešana.

6.1. Visu idille.lv interneta veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām, to pareizību atbild preču ražotāji un izplatītāji, bet idille.lv ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu un nodošanu patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.

6.2. Pārdevējs neatbild par to, ka idille.lv esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām idille.lv ir ilustratīva nozīme.

6.3. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

6.4. Pircējam nav tiesības atteikties no pienācīgas kvalitātes Preces, pret kuru nav tikušas izvirzītas pretenzijas preces saņemšanas brīdī.

6.5. Ja Pircējs produkta izmantošanas laikā konstatē preces neatbilstību ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām, tad var izmantot atteikuma tiesības, iebildumus noformējot rakstveidā un 7 darba dienu laikā nosūtot uz e-pasta adresi: idille@idille.lv, klāt pievienojot preces fotogrāfiju.

6.6. Noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, tas ir, fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.7. Pārdevējs veic preces maiņu vai atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, septiņu dienu laikā pēc preces pieņemšanas. Izdevumus preču nogādei līdz veikalam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem).

6.8. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kāda tā tika saņemta, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

6.9. Ja Pārdevējs nodod Pircējam mazāku Preču daudzumu, nekā noteikts Pasūtījumā, Pircējam pie Pasūtījuma pieņemšanas ir tiesības pieņemt Preci daļā, kas atbilst Pasūtījumam un pieprasīt nodot iztrūkstošo Preču daudzumu, vai, atteikties no nepiegādātās Preces daļas un pieprasīt atgriezt naudas līdzekļus par nepiegādāto Preci. Pircēja apmaksātie naudas līdzekļi par nepiegādāto Preci, jāatgriež Pircējam 14 dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis rakstveida iesniegumu no Pircēja.

7. Nepārvarama vara

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir nepārvaramas varas apstākļu darbība. Pie nepārvaramas varas (force majeure) vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, kā arī jebkāda neparedzama ārkārtas situācija vai notikums, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.

7.2. Pusei, kas saskarusies ar nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāinformē otra Puse.

7.3. Nepārvaramas varas apstākļi ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas.

7.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām, bet ja nepārvaramas varas apstākļi pārsniedz trīsdesmit (30) dienu periodu, jebkura no Pusēm var nekavējoties izbeigt Līgumu sniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

8. Pušu tiesības un pienākumi

8.1. Pārdevējs apņemas:

8.1.1. Ievērot šī Līguma noteikumus.

8.1.2. Nodot Pircējam apmaksāto Preci atbilstoši noformētajam Pasūtījumam un šī Līguma noteikumiem. Pārdevējs patur tiesības nepildīt Līguma saistības, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kādi norādīti šī Līguma 7.punktā.

8.1.3. Apstrādāt Pircēja personas datus un nodrošināt to konfidencialitāti likumdošanā noteiktajā kārtībā.

8.2. Pārdevējam ir tiesības:

8.2.1. Izmainīt šo Līgumu, Preču Cenas un Tarifus blakus pakalpojumiem, Preču piegādes veidiem un termiņiem vienpusējā kārtībā, izvietojot tos interneta veikala mājaslapā, kas atrodas pēc interneta adreses: https://idille.lv/ Visas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc publikācijas, un tiek uzskatīts par darītu zināmu Pircējam no šādas publikācijas brīža.

8.2.2. Izmainīt, paplašināt un samazināt Preču piedāvājumu interneta veikalā, regulēt piekļuvi jebkuru Preču pirkšanai, kā arī apturēt vai pārtraukt jebkuru Preču pārdošanu pēc saviem ieskatiem.

8.2.3. Bez saskaņošanas ar Pircēju, nodot savas tiesības un pienākumus Līguma izpildei trešajām personām.

8.2.4. Pirms Pircēja pasūtītās Preces piegādāšanas, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Pircēja 100 % pasūtītās Preces priekšapmaksu. Pārdevējam ir tiesības atteikt piegādāt Pircējam Preci, ja šāda apmaksa nav veikta.

8.2.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt nenozīmīgas izmaiņas Preces elementu dizainā.

8.2.6. Izmantot “cookies” tehnoloģiju. “Cookies” nesatur konfidenciālu informāciju un netiek nodota trešajām personām.

8.2.7. Saņemt informāciju par lietotāja Vietnes ip – adresi https://idille.lv/

Minētā informācija netiek izmantota apmeklētāja personības noteikšanai un nav paredzēta nodošanai trešajām personām.

8.2.8. Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Pircējam reklāmas-informatīva rakstura paziņojumus ar e-pasta un SMS-izsūtījumu palīdzību ar informāciju par atlaidēm, akcijām, jauniem piesūtījumiem un tml. Izsūtījumu biežumu Pārdevējs nosaka patstāvīgi, vienpusējā kārtībā.

8.3. Pircēja pienākums:

8.3.1. Pirms Līguma noslēgšanas brīža iepazīties ar Līguma saturu un noteikumiem, Preces cenām, ko piedāvā Pārdevējs interneta-veikalā https://idille.lv/

8.3.2. Paziņot Pārdevējam visus nepieciešamos datus, kas viennozīmīgi identificē viņu kā pircēju, un ir pietiekoši lai piegādātu Pircējam viņa apmaksāto Preci.

8.3.3. Apmaksāt pasūtīto Preci un tās piegādi uz šī Līguma noteikumiem.

8.3.4. Preces saņemšanā brīdī uzmanīgi to aplūkot un kurjera klātbūtnē pārliecināties, ka Prece pilnībā atbilst pasūtītajam un Precei nav mehānisku un citu ārēju bojājumu.

8.4. Pircējam ir tiesības:

8.4.1. Atteikties no e-pasta un SMS izsūtījumiem, šim nolūkam viņam nepieciešams sazināties ar Pārdevēju pa elektronisko pastu vai jebkurā citā veidā.

8.4.2. Veikt saņemtās Preces atgriešanu atbilstoši šī Līguma 6.punktam.

8.4.3. Izvēlēties viņam ērtu Preces piegādes veidu.

9. Atbildība

9.1. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumu, kas radies Pircējam Preces, kas iegādāta Interneta veikalā, nepienācīgas lietošanas gadījumā.

9.2. Pārdevējs nav atbildīgs par ārējo Vietņu saturu un funkcionēšanu.

10. Datu apstrāde un aizsardzība

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par Idilles piedāvāto pakalpojumu izmantošanu.

10.2. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi meklējiet privātuma politikā.

11. Publiskās ofertes darbības termiņš

11.1. Šī publiskā oferte stājas spēkā no brīža, kad Vietnes Apmeklētājs/Pircējs to akceptējis un ir spēkā līdz Publiskās ofertes atsaukšanas brīdim.

12. Papildus noteikumi

12.1. Pārdevējam ir tiesības pāradresēt, vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no viņa attiecībām ar Pircēju, trešajām personām.

12.2. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

12.3. Puses vienojas, ka jebkādi strīdi, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī Līguma vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, ko cels viena Puse pret otru, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks nodota risināšanai Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Privātuma politika

Vietnes www.idille.lv administrācijai ir pienākums saglabāt jūsu privātumu internetā. Mēs pievēršam uzmanību datu drošībai, kurus jūs mums sniedzāt. Mūsu privātuma politikas pamatā ir Eiropas Savienības Vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR). Jūsu personas datus vācam šiem mērķiem: mūsu pakalpojumu uzlabojumi, saziņa ar šīs vietnes apmeklētājiem, biļeteni, lietotāju datu apstrāde tiešsaistes pārdošanas nolūkam, produktu piegāde un citas tālāk uzskaitītas darbības.

Personas datu glabāšana un apstrāde

Mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus tikai ar jūsu labprātīgu piekrišanu. Ar jūsu atļauju varam vākt un apstrādāt šādus datus: vārds un uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, mājas adrese, bankas kartes informācija, digitālā maka identifikācija, informācija par sociālo mediju kontu. Jūsu personas informācijas vākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas likumiem.

Datu glabāšana, pārveidošana un noņemšana

Lietotājam, kurš vietnei www.idille.lv ir sniedzis savus personas datus, ir tiesības, lai tie tiktu pārveidoti un noņemti, kā arī tiesības atsaukt vienošanos datu apstrādei. Laiks, kurā tiks glabāti jūsu personas dati, ir laiks, kad tiek izmantoti personas dati, kas nepieciešami vietnes pamatdarbībai. Kad jūsu personas datu apstrāde tiks pabeigta, vietnes administrācija tos neatgriezeniski izdzēsīs. Lai piekļūtu saviem personas datiem, varat sazināties ar administrāciju: idille@idille.lv

Mēs varēsim nodot jūsu datus trešajām personām tikai ar jūsu labprātīgu piekrišanu. Ja dati tiek nodoti trešajai pusei, kas nav saistīta ar mūsu organizāciju, mēs nevaram veikt nekādas izmaiņas šajos datos.

Apmeklējuma tehnisko datu apstrāde

Jūsu IP adreses, apmeklējuma laika, pārlūka iestatījumu, operētājsistēmas un citas tehniskās informācijas ieraksti tiek saglabāti datu bāzē, kad jūs apmeklējat www.idille.lv

Šie dati ir nepieciešami, lai pareizi parādītu vietnes saturu. Izmantojot šos datus, nav iespējams identificēt apmeklētāja personu.

Bērnu personas informācija

Ja esat nepilngadīga bērna vecāks vai likumīgais aizbildnis un zināt, ka bērns mums ir sniedzis savu personas informāciju bez jūsu piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar mums: idille@idille.lv. Ievadīt nepilngadīgu lietotāju personas datus bez vecāku vai likumīgo aizbildņu piekrišanas ir aizliegts.

Sīkdatņu apstrāde

Mēs izmantojam sīkdatnes pareizai vietnes satura parādīšanai un www.idille.lv

pārlūkošanas ērtībai. Tās ir mazas datnes, kas tiek glabātas jūsu ierīcē. Tās palīdz vietnei atcerēties informāciju par jums, piemēram, kādā valodā jūs izmantojat vietni un kuras lapas jūs jau esat atvēris. Šī informācija būs noderīga nākamajā apmeklējumā. Pateicoties sīkdatnēm, pārlūkot vietni kļūst daudz ērtāk. Varat uzzināt vairāk par šīm datnēm šeit. Jūs variet iestatīt sīkdatņu saņemšanu un bloķēšanu jūsu pārlūkprogrammā. Nespēja saņemt sīkdatnes var ierobežot vietnes funkcionalitāti.

Personas datu apstrāde, izmantojot citus pakalpojumus.

Šī vietne izmanto trešo personu tiešsaistes pakalpojumus, kas veic datu vākšanu neatkarīgi no mums. Pie šādiem pakalpojumiem pieder: Google Analytics, Google AdSense, Facebook.com, Yandex Webmaster.

Šo pakalpojumu ievāktie dati var tikt sniegti citiem pakalpojumiem šajās organizācijās. Viņi var izmantot šos datus, lai personalizētu reklāmas savā reklāmu tīklā. Par šo organizāciju lietotāju līgumiem varat uzzināt viņu vietnēs. Jūs varat arī atteikt viņiem jūsu personas datu vākšanu. Piemēram, Google Analytics pārlūkprogrammas atteikšanās papildinājumu var atrast šeit . Mēs nenododam nekādus personas datus citām organizācijām vai pakalpojumiem, kas nav uzskaitīti šajā privātuma politikā. Izņēmuma kārtā ievāktos datus var sniegt pēc likumīga valsts iestāžu pieprasījuma, kuras ir pilnvarotas pieprasīt šādu informāciju.

Saites uz citām vietnēm

Mūsu vietnē www.idille.lv  var būt saites uz citām vietnēm, kuras nav mūsu kontrolē. Mēs neesam atbildīgi par šo vietņu saturu. Iesakām iepazīties ar katras vietnes, kuru jūs apmeklējat, privātuma politiku, ja tāda politika pastāv.

Izmaiņas privātuma politikā

Laiku pa laikam vietne www.idille.lv  var atjaunināt privātuma politiku. Mēs informējam par jebkurām izmaiņām šajā tīmekļa vietnē ievietotajā privātuma politikā. Mēs pārbaudām jebkuras izmaiņas likumdošanā, kas ir saistītas ar personas datiem Eiropas Savienībā un Latvijā. Ja esat ievadījis kādus no jūsu personas datiem mūsu vietnē, informēsim jūs par izmaiņām mūsu privātuma politikā. Ja jūsu personas dati, precīzāk, jūsu kontaktinformācija ievadīta nepareizi, nevarēsim ar jums sazināties.

Atgriezeniskā saite un nobeiguma noteikumi

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar privātuma politiku, varat sazināties ar vietnes administrāciju: idille@idille.lv Ja nepiekrītat šai privātuma politikai, jūs nevariet izmantot vietnes www.idille.lv  pakalpojumus.